Contact: 015 / 29.40.00
De Garage

Michael Fliri - Replace Me As The Substitute

Looptijd: zaterdag 23 september 2017 - zondag 26 november 2017 - 13:00

Openingsuren: Donderdag tot zondag | 13:00 - 18:00

Michael Fliri is geboren in Zuid-Tirol, Italië in 1978. Hij leeft en werkt tussen Zürich, Zwitserland en Zuid-Tirol en geeft les in Innsbruck, Oostenrijk. Het vele onderweg zijn, vaak gelinkt aan studie, residenties, performances en tentoonstellingen, heeft een onmiskenbare impact op zijn artistieke parcours. Zijn beweeglijke levensstijl is weerspiegeld in de vele disciplines waarin hij actief is. Zijn kunst bevindt zich op de grens tussen performance, sculptuur, fotografie en video.

In zijn werk dat niet onder één noemer te vatten is onderzoekt Michael Fliri concepten als metamorfose, mutatie en vermomming: de protagonisten in zijn werk – meestal Fliri zelf – ondergaan steeds een zekere verandering of transformatie. Die transitie kan worden beschouwd als een ontmoeting tussen verschillende werelden waarin diametraal tegengestelde begrippen en ideeën schijnbaar moeiteloos met mekaar communiceren: bewust/onbewust, licht/donker, natuur/cultuur, inhoud/leegte, verschijnen/verdwijnen, … Lichaam, landschap, een doordachte thematiek en verbeeldingsrijke metaforen vormen samen een krachtig geheel. Centraal lijkt de vraag te staan wat bepaalt wie en wat we zijn. Wat is onze identiteit? Hoe vormen we ons zelfbeeld? Zijn we wel wie we denken te zijn?

In Michael Fliris solopresentatie Replace Me As The Substitute in De Garage komen alle facetten van zijn werk samen in een omvattende tentoonstelling. Zonder te willen uitdijen tot retrospectieve proporties ligt de focus op een evenwichtige en fijnzinnige dialoog, tussen werken die op het eerste gezicht misschien erg verschillend lijken, maar die meer dan ooit de uitzonderlijke samenhang van zijn werk in kaart brengt. De gelijknamige publicatie biedt bovendien een uitgebreid en blijvend overzicht én onderlijnt het internationale belang en de relevantie van zijn artistieke praktijk.

-----

Michael Fliri was born in Alto Adige/South Tyrol, Italy, in 1978. He lives and works both in Zurich, Switzerland, and South Tyrol, and teaches in Innsbruck, Austria. His constant travels, often linked to the studies, residencies, performances and exhibitions he undertakes, has an unmistakable impact on his artistic trajectory. His peripatetic lifestyle is mirrored in the many disciplines in which he operates. His art exists on the thresholds between performance, sculpture, photography and video.

In his work, which cannot be subsumed under any single heading, Michael Fliri investigates concepts such as metamorphosis, mutation and disguise: the protagonists in his work – often Fliri himself – time and again undergo a process of change or transformation. That transition can be seen as a meeting between different worlds in which diametrically opposed notions and ideas appear to communicate effortlessly with one another: conscious/unconscious, light/dark, nature/culture, content/emptiness, appearing/disappearing…. Body, landscape, a thought-out theme and imaginative metaphors together form a compelling whole.  Central to his work seems to be the question of what it is that determines who and what we are. What is our identity? How do we form our image of ourselves? Are we really who we think we are? 

In Michael Fliri’s solo presentation Replace Me As The Substitute at De Garage, all facets of his work come together in a comprehensive show. Without wanting to expand to the proportions of a retrospective, the focus lies on a balanced and subtle dialogue, between works that at first sight perhaps look very different, but that more than ever allows the exceptional coherence in his work to come to the fore. The eponymous publication moreover offers an extended and enduring overview and underscores the international significance and the relevance of his artistic practice.

  • Toegang: Gratis
Design Kunstmaan